รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2559 17:41:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 และงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
MANRIN
แหล่งข่าว
MANRIN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 02 มี.ค. 2559
วันประชุม                      : 26 เม.ย. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 17 มี.ค. 2559
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 18 มี.ค. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 15 มี.ค. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล ชั้น 1 ห้องบุษบา เลขที่ 662 
ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หมายเหตุ                      :
เรื่อง  ขอนำส่งมติการประชุมกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 1/ 2559
เรียน  กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ตามที่บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน ) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 2/2559
ในวันพุธ ที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ชั้น 1 ห้อง 119 ณ.โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล เลขที่ 662
ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีคุณเพียงใจ หาญพาณิชย์
เป็นประธานในที่ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม ที่ประชุมมีมติดังนี้
1.  มติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2558
2.  มติรับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2558
3.  มติพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558
4.  กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 
และให้รวบรวมรายชื่อ ตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 18 มีนาคม 2559
5.  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 สถานที่ประชุมคือ 
ที่โรงแรมแมนดาริน โฮเต็ล ชั้น 1 ห้องบุษบา เวลา 10.00 น. เลขที่ 662 ถนนพระราม 4 แขวงมหาพฤฒาราม
เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500โดยมีวาระการประชุมดังนี้
  5.1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
  5.2  คณะกรรมการแถลงผลการดำเนินงานในรอบปี 2558
  5.3  พิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2558
  5.4  พิจารณางดจ่ายเงินปันผล
  5.5  พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  5.6  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
  5.7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
  5.8  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
6.  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้