รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2559 12:44:00
หัวข้อข่าว
แจ้งปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
LUXF
แหล่งข่าว
LUXF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 02 มี.ค. 2559
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล            : 16 มี.ค. 2559
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 11 มี.ค. 2559
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.156
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 30 มี.ค. 2559
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558
หมายเหตุ                      :
ที่ ทท./จท. 085/2559

            
              วันที่ 2 มีนาคม 2559


เรื่อง    แจ้งการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัดในฐานะผู้จัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี่ 
ขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนกรรมสิทธิ์ในหน่วยลงทุน
เพื่อสิทธิของผู้ถือหน่วยในการรับเงินปันผลครั้งที่ 1
ประจำปี 2559 (สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558)
ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 โดยกองทุนรวมจะจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.1560 บาท ต่อหน่วยลงทุน
ในวันที่ 30 มีนาคม 2559
  

  จึงเรียนมาเพี่อโปรดทราบ
    
    
    
ขอแสดงความนับถือ
        

             พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์
            ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้