รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 มี.ค. 2559 08:43:00
หัวข้อข่าว
วันที่ 4 มีนาคม 2559 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ CSS-W1
หลักทรัพย์
CSS
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท คอมมิวนิเคชั่น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชั่น จำกัด 
(มหาชน) ครั้งที่ 1 (CSS-W1)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 04 มี.ค. 2559
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : 10 มี.ค. 2559
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 31 มี.ค. 2559
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 07 มี.ค. 2559 ถึงวันที่ 31 มี.ค. 2559
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 16 มี.ค. 2559 ถึงวันที่ 30 มี.ค. 2559
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 01 เม.ย. 2559
สิทธิ
หมายเหตุ                      :
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน CSS-W1 ตั้งแต่วันที่ 10 - 31 มี.ค. 2559
______________________________________________________________________