รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มี.ค. 2559 21:41:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งมติคณะกรรมการยกเลิกวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวาระที่ 10 - 11 เรื่องการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
หลักทรัพย์
MALEE
แหล่งข่าว
MALEE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2559
วันประชุม                      : 22 เม.ย. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 10 มี.ค. 2559
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 11 มี.ค. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 08 มี.ค. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ (แก้ไข)             :
 - การจ่ายปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
สถานที่ประชุม                     : ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต เลขที่ 
99/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
หมายเหตุ (แก้ไข)                   :
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2558

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ: รับทราบ 
และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 เนื่องจาก 
ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ที่ผ่านมามีกำไร

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 
ท่าน คือ นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง นางสาวนาฎ ฟองสมุทร
กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ
โดยได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

โดยในปีนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 
2558 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559
แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้มิได้ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณา และอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ:   
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเส
นอ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ
 จึงได้คงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ในอัตราเดิมเหมือนทุกปีที่ผ่านมาคือ ไม่เกิน 10,000,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณา และอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง
นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ
นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885
จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559  
โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทปีละไม่เกิน 1,725,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก
605,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,330,000 บาท โดยราคาทั้งกลุ่มสูงขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 6% ทั้งนี้
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ

โดยทั้งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน เป็นผู้สอบบัญชี 
ของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริษัท)
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. 
(ชื่อบริษัท) เป็นดังนี้
 
   ข้อ 1. ชื่อบริษัท   "บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)"
           "MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED"

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. และข้อ 52. เรื่องชื่อ
และตราของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. และข้อ 
52. เรื่องชื่อของบริษัทและตราของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามวาระที่ 8

ข้อ 1. ถ้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้
      แสดงความหมายไว้เป็นการเฉพาะ
          "บริษัท"   หมายถึง  บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้อ 52. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

                              

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)      
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                     

สถานะ                       : ยกเลิก
เหตุผล                       :
การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 
2559ได้ทบทวนแล้วว่ามติการจัดสรรการเพิ่มทุนแบบ General Mandate
ยังมีความไม่ชัดเจนในการจัดสรรและอาจสร้างความสับสนให้กับผู้ลงทุน อีกทั้ง
บริษัทยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนในการเพิ่มทุน ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559
ได้มีมติยกเลิกวาระที่จะนำเสนอขออนุมัติผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2559
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 42,000,000
 %ต่อทุนชำระแล้ว(%)                 : 30.00
จัดสรรให้กับ                    : ประชาชนทั่วไป
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 28,000,000
 %ต่อทุนชำระแล้ว(%)                 : 20.00
จัดสรรให้กับ                    : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 14,000,000
 %ต่อทุนชำระแล้ว(%)                 : 10.00
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 84,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 84,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
หมายเหตุ                      :
อนึ่ง การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวิธีการตาม จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิม จัดสรรให้กับประชาชนทั่วไป 
และ จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มเติมจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30
ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 42,000,000 หุ้น
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้