รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 มี.ค. 2559 09:41:00
หัวข้อข่าว
ตลท.ขึ้น SP และ NP กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 58
หลักทรัพย์
EMC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP และ NP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CIG)
 - บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (EMC)
 - บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PAE)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 01 มี.ค. 2559
รอบ                        : เช้า
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 02 มี.ค. 2559
รอบ                        : เช้า
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 02 มี.ค. 2559
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
ผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินของบริษัทงวด 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งสำนักงาน 
ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้
หมายเหตุ                      :
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) และ NP (Notice Pending) 
กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) และ NP (Notice Pending) 
กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากบริษัทจดทะเบียน
ดังต่อไปนี้ ได้นำส่งงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ฉบับที่ผ่านการตรวจสอบมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้สอบบัญชีไม่ให้ความเชื่อมั่นต่องบการเงินของบริษัท
ทำให้ตัวเลขผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินอาจไม่แสดงค่าที่แท้จริงของกิจการ
ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้ ได้แก่

1. บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (EMC)
2. บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (PAE)
3. บริษัท ซี.ไอ.กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (CIG)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย SP เพื่อห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน 
ดังกล่าวตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าของวันที่ 1 มีนาคม 2559
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปมีเวลาในการพิจารณารายงานของผู้สอบบัญชีประกอบกับตัวเลขในงบการเงินแ
ละหมายเหตุประกอบงบการเงิน อย่างระมัดระวัง โดยจะอนุญาตให้ซื้อขายหลักทรัพย์ของ EMC และ CIG
พร้อมกับการขึ้นเครื่องหมาย NP ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าวันที่ 2 มีนาคม 2559
จนกว่าบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวจะนำส่งงบการเงินฉบับแก้ไขหรือจนกว่าจะได้ข้อสรุปว่าไม่ต้องแก้ไขงบการเงิน

ทั้งนี้กรณี PAE ตลาดหลักทรัพย์ฯ, จะขึ้นเครื่องหมาย NP ตั้งแต่การซื้อขายรอบเช้าวันที่ 2 มีนาคม 2559 
แต่ยังคงห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ PAE
ต่อไปเนื่องจากอยู่ระหว่างพิจารณาฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทว่าจะเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหรือไ
ม่
______________________________________________________________________