รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ก.พ. 2559 09:07:00
หัวข้อข่าว
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
หลักทรัพย์
TPP
แหล่งข่าว
TPP
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2559
วันประชุม                      : 12 เม.ย. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 09 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 15 มี.ค. 2559
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 16 มี.ค. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 11 มี.ค. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 
9/9 หมู่ 6 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
หมายเหตุ                      :
ที่ TPPMD-2016-08TH

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

เรื่อง  การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26
 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ได้มีมติดังนี้ :
1.  ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 37,500,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
โดยกำหนดจ่ายภายในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
2.  กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.30 น. ณ 
ห้องประชุมอาคารสำนักงาน บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/9 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02-175-2201-8
3.  กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 
และมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน   พักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.
 2559
4.  วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 มีดังนี้
4.1  รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
เมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558
4.2  รับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2558
  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
ประจำปี 2558
4.3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด
     ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558
  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว
4.4  พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 
โดยบริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้สุทธิประจำปีแล้ว โดยจะจ่าย
ให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีถัดไป
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีกำไรสุทธิ ประจำปี 2558 จำนวน 14,523,271 บาท 
ซึ่งเมื่อหักด้วยสำรองตามกฎหมาย 726,164 บาท จึงทำให้มีกำไรคงเหลือที่ยังไม่จัดสรร จำนวน 13,797,107 บาท
จึงพิจารณาจัดสรรเป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 37,500,000 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน
11,250,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.54
ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้สุทธิประจำปีและเมื่อเปรียบเทียบกับการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2557
ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้สุทธิประจำปี


4.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ตามข้อบังคับบริษัท ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นจำนวน 1 
ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในปีนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่
      1. นายอดุลย์    วินัยแพทย์
2. นายวิษณุ    วงศ์สินศิริกุล
3. นายอุดม      นิลภารักษ์
4. นายสุพจน์    พฤกษานานนท์
บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม 
เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ
แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยให้พิจารณาถึงความเหมาะสม
ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ
ความรู้ความสามารถประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว คณะกรรมการสรรหาฯ
ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
โดยมีรายชื่อดังนี้
1. นายอดุลย์    วินัยแพทย์
2. นายวิษณุ    วงศ์สินศิริกุล
3. นายอุดม      นิลภารักษ์
4. นายสุพจน์    พฤกษานานนท์
ความเห็นคณะกรรมการ กรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ 
เห็นควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง        1. นายอดุลย์ วินัยแพทย์ 2. นายวิษณุ
วงศ์สินศิริกุล 3. นายอุดม นิลภารักษ์ และ 4. นายสุพจน์ พฤกษานานนท์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณาคุณสมบัติแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
4.6   พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559
  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 
เท่ากับ1,950,000 บาท ซึ่งเท่ากับวงเงินที่ขออนุมัติในปี 2558
ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว
4.7  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559
  ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ 
แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,293,000 บาท
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการได้เห็นชอบแล้ว
            4.8  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

       ขอแสดงความนับถือ

               ลงนาม ??????......................................?????
                             (นายพงศธัช อัศวินวิจิตร)
                              กรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2559
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 15 มี.ค. 2559
 
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั       : 16 มี.ค. 2559
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 11 มี.ค. 2559
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.30
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 10.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 11 พ.ค. 2559
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558
หมายเหตุ                      :
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26
 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
ได้มีมติดังนี้ :
1.  ให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จำนวน 37,500,000 หุ้น จากจำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
โดยกำหนดจ่ายภายในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้
การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว
2.  กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559 เวลา 9.30 น. ณ 
ห้องประชุมอาคารสำนักงาน บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/9 หมู่ 6 ถนนกิ่งแก้ว
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร 02-175-2201-8
3.  กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 
และมีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน   พักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.
 2559
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้