รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ก.พ. 2559 08:37:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติคณะกรรมการ-การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 กำหนดและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น,การแต่งตั้งกรรมการ,การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุน
หลักทรัพย์
SUTHA
แหล่งข่าว
SUTHA
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        
การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2559
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 15 มี.ค. 2559
 
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั       : 16 มี.ค. 2559
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 11 มี.ค. 2559
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.30
จ่ายจากกำไรสุทธิ                   : 0.17
ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
(NON-BOI)(บาท/หุ้น)
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน       : 0.13
(BOI)(บาท/หุ้น)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 29 เม.ย. 2559
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558 และกำไรสะสม
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2559
วันประชุม                      : 08 เม.ย. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 15 มี.ค. 2559
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 16 มี.ค. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 11 มี.ค. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
 - วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 3เมษายน2558
วาระที่ 2  รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2558
วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ครบวาระ
วาระที่ 6  พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินเพิ่มทุนจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
วาระที่ 9  พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้อง Magic 2 ชั้น 2
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้