รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ก.พ. 2559 07:30:00
หัวข้อข่าว
มติคณะกรรมการ: ลดทุน เพิ่มทุน ออกESOP-Warrant งดจ่ายปันผล การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
หลักทรัพย์
S
แหล่งข่าว
S
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2559
วันประชุม                      : 26 เม.ย. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 24 มี.ค. 2559
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 25 มี.ค. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 22 มี.ค. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การลดทุน
 - การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
สถานที่ประชุม                     : ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี เลขที่ 
123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2559
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558
______________________________________________________________________

การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ              

เรื่อง                        : ออกหลักทรัพย์แปลงสภาพ
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2559
จัดสรรให้กับ                    : กรรมการและพนักงาน(ESOP)
  ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร             : ใบสำคัญแสดงสิทธิ
  จำนวนหลักทรัพย์ที่จัดสรร (หน่วย)          : 100,000,000
                          : หุ้นสามัญ
หุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรเพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลัก
ทรัพย์แปลงสภาพ
  จำนวนหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)               : 100,000,000
  ราคาเสนอขาย (บาทต่อหน่วย)            : 0.00
  วันเสนอขาย                   : วันที่ 27 เม.ย. 2559 ถึงวันที่ 26 เม.ย. 2560
  ลักษณะของใบสำคัญแสดงสิทธิ            
    ชื่อใบสำคัญแสดงสิทธิ              : ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สิงห์ 
เอสเตท จำกัด (มหาชน) ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย
    อัตราการใช้สิทธิ (ใบสำคัญแสดงสิทธิ : หุ้น)       : 1 : 1
 
    ราคาการใช้สิทธิ(บาทต่อหุ้น)           : 5.00
    อายุใบสำคัญแสดงสิทธิ             :
  ไม่เกิน 5 ปีนับตั้งแต่วันออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ


หมายเหตุ                      :
บริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ครั้งที่ 1 จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย 
โดยมีราคาใช้สิทธิครั้งแรก 5.00 บาท และราคาใช้สิทธิในแต่ละปีเป็นไปตามเอกสารแนบ

บริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 2 จำนวนไม่เกิน 50,000,000 หน่วย 
โดยมีราคาใช้สิทธิครั้งแรกกำหนดจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกัน ก่อนวันออกและเสนอขาย และราคาใช้สิทธิในแต่ละปีเป็นไปตามเอกสารแนบ
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2559
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 300,000,000
 %ต่อทุนชำระแล้ว(%)                 : 5.25
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 300,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 300,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
หมายเหตุ                      :
ทั้งนี้ บุคคลในวงจำกัดต้องไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ 
และราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจำกัดตามแบบมอบอำนาจทั่วไปนี้จะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90
ของราคาตลาด ซึ่งคำนวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นของบริษัทฯ ที่ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ในช่วงระยะเวลาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการติดต่อกัน แต่ไม่เกิน 15
วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 26 ก.พ. 2559
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 1,224,715,129
 อัตราส่วน (เดิม : ใหม่)               : 14 : 3
 ราคาจองซื้อ (บาทต่อหุ้น)               : 5.00
 วันจองซื้อและชำระค่าหุ้น               : วันที่ 03 มิ.ย. 2559 ถึงวันที่ 09 มิ.ย. 2559
 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น                : 04 พ.ค. 2559
ที่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (Record date)
 วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น        : 09 พ.ค. 2559
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
 วันที่ไม่ได้รับสิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน (XR)         : 29 เม.ย. 2559
จัดสรรให้กับ                    : เพื่อรองรับการใช้สิทธิของหลักทรัพย์แปลงสภาพ
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 100,000,000
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,324,715,129
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 1,324,715,129
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้