รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.พ. 2559 19:45:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
หลักทรัพย์
MANRIN
แหล่งข่าว
MANRIN
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท แมนดารินโฮเต็ล จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2015
ไตรมาส                       : ประจำปี
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2558
หมายเหตุ                      :
เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับงวดสิ้นปี 2558
เรียน  กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  จากเงินการเงินสำหรับงวด ปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ 2557 บริษัท แมนดาริน โฮเต็ล 
จำกัด(มหาชน)
ขอเรียนชี้แจงถึงสาเหตุที่บริษัทฯมีผลการดำเนินงานแตกต่างจากงวดเดียวกันของปีก่อนมากกว่าร้อยละ 20
สำหรับงวด ปี 2558 บริษัท มีผลการดำเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ 20.88 ล้านบาท ปี 2557 
มีการดำเนินงานเป็นขาดทุนสุทธิ 30.35 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 9.47 ล้านบาท คิดเป็น 31.20%
ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้
1.สำหรับงวดปี 2558 บริษัทฯมีกำไรขั้นต้น 87.16 ล้านบาท ปี 2557 47.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.71 
ล้านบาท คิดเป็น 83.68% มาจากรายได้ ปี2558 315.12 ล้านบาท ปี 2557 เท่ากับ 258.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
56.97 ล้านบาท คิดเป็น 22.06% ขณะที่ต้นทุนขาย ปี 2558  227.96 ล้านบาท ปี 2557 210.70 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 17.26 ล้านบาท คิดเป็น 8.19%
แต่ก็เพิ่มขึ้นน้อยกว่ารายได้จึงเป็นเหตุให้กำไรขั้นต้นในปีนี้เพิ่มขึ้น
2.สำหรับงวดปี 2558 บริษัทฯมีผลขาดทุน 20.88 ล้านบาท ปี 2557 ขาดทุน 30.35 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 9.47 
ล้านบาท คิดเป็น 31.20% ซึ่งมีผลมาจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2558 75.38 ล้านบาท ปี 2557
69.13 ล้านบาท ลดลง 6.25 ล้านบาท คิดเป็น 9.04%  ค่าใช้จ่ายทางการเงินปี 2558  29.55 ล้านบาท ปี 2557
32.86 ล้านบาท ลดลง 3.31 ล้านบาท คิดเป็น 10.07 %
ลดลงเนื่องจากมีการจ่ายชำระเงินกู้ยืมสถาบันการเงินในปีนี้แล้ว จำนวน 37.5 ล้านบาท จึงเป็นผลให้
ดอกเบี้ยจ่ายลดลงนี้ จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้บริษัทขาดทุนลดลงในปีนี้
3. สำหรับงวด ปี 2558 บริษัทฯมีรายได้อื่น 16.39 ล้านบาท ปี 2557 14.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.61 ล้านบาท
 คิดเป็น 10.89% เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้