รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.พ. 2559 18:13:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20
หลักทรัพย์
QHHR
แหล่งข่าว
QHHR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงผลการดำเนินงาน                 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า ควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
("กองทุนรวม") ขอชี้แจงผลการดำเนินงานตามงบกำไรขาดทุนของกองทุนรวม สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยเปลี่ยนแปลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ 20
 ดังนี้
  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทุนรวมมีสินทรัพย์จากการดำเนินงาน จำนวน 250.375 ล้านบาท 
เปรียบเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีจำนวน 94.146 ล้านบาท คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 166
โดยมีสาเหตุหลักเนื่องจาก
1.  กองทุนรวมมีรายได้ค่าเช่าและบริการ จำนวน 243.168 ล้านบาท เปรียบเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน 
ที่มีจำนวน 197.939 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 45.228 ล้านบาท หรือคิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 23
2.  กองทุนรวมได้รับเงินประกันรายได้ปี 2558 จำนวน 19.755 ล้านบาท (การรับประกันรายได้สิ้นสุดเมื่อวันที่
19 กรกฎาคม 2558) เปรียบเทียบจากงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีจำนวน 80.360 ล้านบาท ลดลงจำนวน (60.605)
ล้านบาท หรือคิดเป็นการลดลงร้อยละ (75)
ทั้งนี้ ตามข้อ 3.3 ของหนังสือชี้ชวน 
กองทุนรวมมีการรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำจากผู้รับประกันรายได้ของกองทุนรวม โดยในปี 2557 บริษัท
ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ตกลงที่จะรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำที่กองทุนรวมจะได้รับจากบริษัท
เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด เป็นจำนวน 278.30 ล้านบาท
โดยในกรณีที่รายได้ค่าเช่าของกองทุนรวมมีจำนวนน้อยกว่ารายได้ค่าเช่าขั้นต่ำที่ได้รับประกันไว้ บริษัท
ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) ตกลงที่จะชำระเงินส่วนต่างระหว่างจำนวนเงินดังกล่าว และ
การรับประกันรายได้สิ้นสุดในวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558
ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
ตกลงที่จะรับประกันรายได้ค่าเช่าขั้นต่ำ เป็นจำนวนเงิน 152.8 ล้านบาท
3.  กองทุนรวมมีกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน จำนวน 7.00 ล้านบาท 
ซึ่งเกิดขึ้นจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2558 โดยวิธีพิจารณาจากรายได้ (Income
Approach) จากผู้ประเมินราคาอิสระ
เมื่อเปรียบเทียบงวดเดียวกันในปีก่อนที่ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน จำนวน (165) ล้านบาท
ทั้งนี้เนื่องมาจากสถานการณ์การท่องเที่ยวที่ดีขึ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้