รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.พ. 2559 08:25:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งมติการอนุมัติงบการเงินและการจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
ESTAR
แหล่งข่าว
ESTAR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2559
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 12 พ.ค. 2559
 
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั       : 13 พ.ค. 2559
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 10 พ.ค. 2559
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.025
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 23 พ.ค. 2559
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558
หมายเหตุ                      :
เรื่อง  ขอแจ้งมติการอนุมัติงบการเงินและการจ่ายเงินปันผล
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  ข้าพเจ้าบริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุม    
คณะกรรมการของบริษัทครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
ในเรื่องที่สำคัญดังต่อไปนี้
  1.  มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปีสิ้นสุดวันที่     31 
ธันวาคม 2558
  2.  มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย
จำนวน 7,099,189 บาท และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทจำนวน 5,022,246,158 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น
125,556,155 บาท   โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
(Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 23
พฤษภาคม 2559
  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  ขอแสดงความนับถือ


  ______________________
  (นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ)
   รักษาการกรรมการผู้จัดการ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้