รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
26 ก.พ. 2559 08:24:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
หลักทรัพย์
ESTAR
แหล่งข่าว
ESTAR
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2015
ไตรมาส                       : ประจำปี
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2558
หมายเหตุ                      :
เรื่อง  ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่เปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
  สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย มีผลกำไรสำหรับปี จำนวน 131.59 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 บริษัทฯ มีผลกำไรสำหรับปี 278.58
ล้านบาท เปลี่ยนแปลงลดลง 146.99 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53 เมื่อเทียบกับปีก่อน
บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงสาเหตุหลักทำให้ผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 ดังนี้
1.  รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์และการให้เช่าและบริการ ปี 2558 เพิ่มขึ้นจำนวน 440.10 ล้านบาท 
และต้นทุนการขายอสังหาริมทรัพย์และการให้เช่าและบริการ ปี 2558 เพิ่มขึ้นจำนวน 434.85 ล้านบาท
เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากในปี 2558
มีรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการบ้านและคอนโดมิเนียมในเขตกรุงเทพฯ สูงกว่าปี 2557
2.  รายได้อื่น ปี 2558 ลดลงจำนวน 36.48 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2557 
มีกำไรจากการขายที่ดินแปลงเล็กที่ยังไม่ได้นำมาพัฒนาในกรุงเทพมหานครและในจังหวัดระยอง
3.  ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ ปี 2558 เพิ่มขึ้นจำนวน 4.27 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557
ทั้งจำนวนขาดทุนจากการด้อยค่าในสินทรัพย์
4.  โอนกลับขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินทรัพย์ ปี 2558 ลดลงจำนวน 127.26 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 
จากการกลับรายการด้อยค่าในที่ดินจากการประเมินราคาที่ดินซึ่งมีราคาตลาดสูงขึ้นจากปีก่อน
5.  ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ปี 2558 ลดลงจำนวน 7.20 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากในระหว่างปี 
2558 บริษัทฯ จ่ายชำระคืนเงินกู้ตามเงื่อนไขสัญญา จึงทำให้ค่าใช้จ่ายทางการเงินลดลง
6.  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ ปี 2558 ลดลง 22.77 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 เนื่องจากในปี 2558 บริษัทฯ 
มีกำไรสุทธิลดลงจากปีก่อน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
          
          ขอแสดงความนับถือ


            (นายไพบูลย์ วงศ์จงใจหาญ)
             รักษาการกรรมการผู้จัดการ
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้