รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2559 20:53:00
หัวข้อข่าว
ขอแจ้งมติ วันและวาระประชุมAGM 2559 การจ่ายปันผล การเพิ่มทุนแบบ General Mandate เปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
หลักทรัพย์
MALEE
แหล่งข่าว
MALEE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2559
วันประชุม                      : 22 เม.ย. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 10 มี.ค. 2559
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 11 มี.ค. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 08 มี.ค. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
 - การเพิ่มทุน
 - การเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท
สถานที่ประชุม                     : ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ต เลขที่ 
99/2 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ลำลูกกา ปทุมธานี 12130
หมายเหตุ                      :
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2558

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558
ความเห็นคณะกรรมการ: รับทราบ 
และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 2558

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผล จากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 เนื่องจาก 
ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ที่ผ่านมามีกำไร

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 
ท่าน คือ นางสาวรุ่งฉัตร บุญรัตน์ นางสาวณัฐรินทร์ ตาลทอง นางสาวนาฎ ฟองสมุทร
กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ
โดยได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท

โดยในปีนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 
2558 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2559
แต่ปรากฎว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา

ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้มิได้ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณา และอนุมัติการกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ:   
เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเส
นอ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ
 จึงได้คงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ในอัตราเดิมเหมือนทุกปีที่ผ่านมาคือ ไม่เกิน 10,000,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณา และอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง
นางเกษรี ณรงค์เดช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 76 และ/หรือ
นาง ณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 และ/หรือ
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885
จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559  
โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทปีละไม่เกิน 1,725,000 บาท และในส่วนของบริษัทย่อยอีก
605,000 บาท รวมทั้งสิ้น 2,330,000 บาท โดยราคาทั้งกลุ่มสูงขึ้นจากปี 2558 เท่ากับ 6% ทั้งนี้
ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ

โดยทั้งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท และนางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน เป็นผู้สอบบัญชี 
ของบริษัทมาแล้วเป็นเวลา 5 ปี

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. (ชื่อบริษัท)
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. 
(ชื่อบริษัท) เป็นดังนี้
 
   ข้อ 1. ชื่อบริษัท   "บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)"
           "MALEE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED"

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. และข้อ 52. เรื่องชื่อ
และตราของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. และข้อ 
52. เรื่องชื่อของบริษัทและตราของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ตามวาระที่ 8

ข้อ 1. ถ้อยคำที่ใช้ในข้อบังคับนี้ ให้มีความหมายดังจะกล่าวต่อไปนี้ เว้นแต่จะได้
      แสดงความหมายไว้เป็นการเฉพาะ
          "บริษัท"   หมายถึง  บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

ข้อ 52. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้

                              
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General
 Mandate)
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป 
(General Mandate) โดยบริษัท จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 84,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน
84,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนจำนวน 140,000,000
บาท โดยเป็นทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 140,000,000 บาท
โดยมีรายละเอียดในการจัดสรรดังนี้
1.  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 42,000,000 หุ้น 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น
2.  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป
3.  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 14,000,000 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัด
อนึ่ง การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวิธีการตาม 1) 2) และ 3) แล้ว 
ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มเติมจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ
วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 42,000,000 หุ้น ทั้งนี้
ภายใต้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนี้
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ 
และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้
และให้มีอำนาจรวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วันและเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ
ที่เกี่ยวกับกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
โดยให้บริษัท ดำเนินการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทฯ 
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป
หรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้
แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน
วาระที่ 11 พิจารณาและอนมุติให้แก้ไขบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 
ให้สอดคล้องกับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 
ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามวาระที่ 10 เป็นดังนี้แก้ไขเป็น
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน    224,000,000.00 บาท ( สองร้อยยี่สิบสี่ล้านบาทถ้วน )
     แบ่งออกเป็น      224,000,000   หุ้น ( สองร้อยยี่สิบสี่ล้านหุ้น--------)
     มูลค่าหุ้นละ               1.00 บาท ( หนึ่งบาทถ้วน------------------)
  
    โดยแยกออกเป็น
     หุ้นสามัญ        224,000,000   หุ้น ( สองร้อยยี่สิบสี่ล้านหุ้น--------)
     หุ้นบุริมสิทธิ์         -       หุ้น (    -        )

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)      
______________________________________________________________________

การเพิ่มทุน                     

เรื่อง                        : การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2559
รายละเอียดการจัดสรร                
จัดสรรให้กับ                    : ผู้ถือหุ้นสามัญเดิม
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 42,000,000
 %ต่อทุนชำระแล้ว(%)                 : 30.00
จัดสรรให้กับ                    : ประชาชนทั่วไป
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 28,000,000
 %ต่อทุนชำระแล้ว(%)                 : 20.00
จัดสรรให้กับ                    : บุคคลในวงจำกัด
ประเภทหลักทรัพย์ที่จัดสรร               : หุ้นสามัญ
 จำนวนหุ้นที่จัดสรร (หุ้น)               : 14,000,000
 %ต่อทุนชำระแล้ว(%)                 : 10.00
จำนวนหุ้นสามัญที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 84,000,000
จำนวนรวมของหุ้นที่เพิ่มทุน (หุ้น)              : 84,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาทต่อหุ้น)             : 1.00
หมายเหตุ                      :
อนึ่ง การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนตามวิธีการตาม จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นสามัญเดิม จัดสรรให้กับประชาชนทั่วไป 
และ จัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด แล้ว ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มเติมจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30
ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจำนวนไม่เกิน 42,000,000 หุ้น
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 25 ก.พ. 2559
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 03 พ.ค. 2559
 
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั       : 04 พ.ค. 2559
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 28 เม.ย. 2559
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.70
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 1.00
วันที่จ่ายปันผล                    : 19 พ.ค. 2559
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558
หมายเหตุ                      :
พิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท
ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดย
-  วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เป็นวันกำหนดสิทธิของผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรับเงินปันผล
-  วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 เป็นวันปิดสมุดจดทะเบียนพักการโอนหุ้น
-  วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 เป็นวันจ่ายเงินปันผล
ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2559

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตรา 0.50
บาทต่อหุ้น ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลจ่ายงวดนี้อีก 0.70 บาทต่อหุ้น
ซึ่งอัตราการปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายเงินปันผลของบริษัท
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้