รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2559 12:40:00
หัวข้อข่าว
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
ปี                         : 2015
ไตรมาส                       : ประจำปี
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2558
หมายเหตุ                      :
จท.11- 590112            25 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง  ชี้แจงผลการเปลี่ยนแปลงของการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่าร้อยละ 20
  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)

เรียน   กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ("กองทุนรวม")
ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของการลดลงในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินร้อยละ 20
เมื่อเทียบกับผลการดำเนินงานของปี 2557
กล่าวคือ กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นในสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2558 จำนวน 4,857.94 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าที่เพิ่มขึ้น 17,931.80 ล้านบาท
หรือคิดเป็นการลดลงเป็นจำนวน 13,073.86 ล้านบาท (ร้อยละ 72.91) จากปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
การลดลงของรายการกำไรสุทธิที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน เทียบกับปีก่อนหน้า ซึ่งลดลงเป็นจำนวน
13,782.52 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.96 (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ 4.93
ล้านบาท และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ 13,787.45 ล้านบาท) ซึ่งเป็นผลมาจากในปี 2558
กองทุนรวมไม่ได้มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก
โดยมีเพียงแต่การประเมินมูลค่าของทรัพย์สินที่ลงทุนเพิ่มเติมเท่านั้น ขณะที่ในปี 2557
มีการประเมินมูลค่าทรัพย์สินดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 13,786.50 ล้านบาท
ส่งผลให้เกิดการลดลงของรายการกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุน ทั้งนี้
กองทุนรวมได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของกองทุนรวม โดยในปี 2558 เป็นต้นไป
กองทุนรวมจะมีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ปีละ 1 ครั้ง แทนที่จะประเมินทุกไตรมาส
เว้นแต่มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ

ขอแสดงความนับถือ
  กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด


   (นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)     
  ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้