รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
25 ก.พ. 2559 09:10:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหน่วยทรัสต์
หลักทรัพย์
MIT
แหล่งข่าว
MIT
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 25 ก.พ. 2559
วันประชุม                      : 26 เม.ย. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 10 มี.ค. 2559
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 11 มี.ค. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 08 มี.ค. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : วาระที่ 1  รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2558
วาระที่ 2  รับทราบงบแสดงฐานะทางการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ปี 2558
วาระที่ 3  รับทราบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2558/2559
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมโครงการจัดการลงทุนของทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
  อสังหาริมทรัพย์เอ็มเอฟซีอินดัสเตรียลเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของกองทรัสต์
4.1  พิจารณาแก้ไขสัญญาแต่งตั้งผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์
4.2  พิจารณาแก้ไขสัญญาดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญาและบันทึกข้อตกลงเพิ่มเติมของสัญญา
4.3  พิจารณาแก้ไขสัญญาสินเชื่อ
วาระที่ 5  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ห้องคอลัมน์ 1 ชั้น 2 อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้