รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
24 ก.พ. 2559 21:25:00
หัวข้อข่าว
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
HYDRO
แหล่งข่าว
HYDRO
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2559
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 24 ก.พ. 2559
วันประชุม                      : 28 เม.ย. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 14 มี.ค. 2559
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 15 มี.ค. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 10 มี.ค. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 
ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
หมายเหตุ                      :
เลขที่ 022/0259
  24 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง   การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
เรียน  กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 
ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังต่อไปนี้

1.  อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว
และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

2.  อนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปร
ะจำปี 2558 และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

3.  อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
o  กรรมการท่านที่ 1 คือ นายกำพล ปัญญาโกเมศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
o  กรรมการท่านที่ 2 คือ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ลาออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 
ซึ่งคณะกรรมการไม่ได้พิจารณาเสนอชื่อท่านใดมาแทน

4.  กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ให้เป็นจำนวนไม่เกิน 4,000,000 บาท 
(จำนวนดังกล่าวไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการของกรรมการบริหาร) โดยมีรายละเอียดดังนี้
  ปี 2559
(เสนอครั้งนี้)  ปี 2558
1.  รายเดือน
ประธานกรรมการ  30,000   บาทต่อเดือน  30,000  บาทต่อเดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000   บาทต่อเดือน  30,000  บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ  20,000   บาทต่อท่านต่อเดือน  20,000   บาทต่อท่านต่อเดือน
กรรมการ  15,000   บาทต่อท่านต่อเดือน  15,000  บาทต่อท่านต่อเดือน
2.  เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น)
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  10,000   บาทต่อครั้ง  10,000   บาทต่อครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  10,000   บาทต่อครั้ง  10,000   บาทต่อครั้ง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   5,000   บาทต่อครั้ง   5,000   บาทต่อครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง   5,000   บาทต่อครั้ง   5,000   บาทต่อครั้ง
3.  ค่าตอบแทนพิเศษหรือโบนัส  พิจารณาจากผลการดำเนินงาน 
โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น  พิจารณาจากผลการดำเนินงาน
โดยจะจ่ายให้กับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่านั้น
4.  สิทธิประโยชน์อื่นๆ  ไม่มี  ไม่มี

พร้อมกันนี้ 
เสนอให้มีการมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับจำนวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะได้รับ

โดยให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

5.  อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ นายสุชาติ
พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ นางสาวชื่นตา ชมเมิน
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570 และ/หรือ นางสาววันดี เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8210
และ/หรือ นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8622 และ/หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9922 แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 1,415,000 บาท
และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป

6.  กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 
25 อาคารทีพี แอนด์ ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1.  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
2.  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558
3.  พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
4.  พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเน
ินงานประจำปี 2558
5.  พิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
6.  พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559
7.  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2559
8.  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7.  กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 
14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมฉบับแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม
2559

8.  มอบอำนาจให้นายสลิบ สูงสว่าง เป็นผู้มีอำนาจในการแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือ กำหนดวัน เวลา สถานที่ 
และวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ตามที่เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ


ขอแสดงความนับถือ
(นายสลิบ สูงสว่าง)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ
______________________________________________________________________

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

อนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
o  กรรมการท่านที่ 1 คือ นายกำพล ปัญญาโกเมศ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
และให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติต่อไป
o  กรรมการท่านที่ 2 คือ นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ลาออกเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 
ซึ่งคณะกรรมการไม่ได้พิจารณาเสนอชื่อท่านใดมาแทน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้