รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
23 ก.พ. 2559 06:39:00
หัวข้อข่าว
แจ้งมติที่สำคัญของการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559
หลักทรัพย์
BIG
แหล่งข่าว
BIG
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 ก.พ. 2559
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)       : 29 เม.ย. 2559
 
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รั       : 03 พ.ค. 2559
บปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 27 เม.ย. 2559
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)        : 0.06
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 0.10
วันที่จ่ายปันผล                    : 17 พ.ค. 2559
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 30 ธ.ค. 2558
หมายเหตุ                      :
นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ 
ของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.06
บาทจากทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,528,878,800 หุ้น รวมเป็นเงินจ่ายปันผล 211,732,728 บาท
กำหนดวันจ่ายเงินปันผลวันที่ 17 พฤษภาคม 2559
โดยกำหนด  รายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิรับเงินปันผลและวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเป็นวันที่ 29
เมษายน และ 3 พฤษภาคม 2559
______________________________________________________________________


กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 19 ก.พ. 2559
วันประชุม                      : 26 เม.ย. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 04 มี.ค. 2559
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 07 มี.ค. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 02 มี.ค. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - การจ่ายปันผล
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องบอลลูมเอ โรงแรมเอส 31 ที่อยู่ 545 สุขุมวิท 31 
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ 10110
หมายเหตุ                      :
วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
วาระที่  2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2558
วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
  ธันวาคม 2558
วาระที่   4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทของรอบระยะเวลาบัญชี  สิ้นสุด 31 
ธันวาคม 2558 และจ่ายเงินปันผล
วาระที่   5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ของบริษัทและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559
วาระที่  6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่  7 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 วาระที่  8 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้