รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.พ. 2559 18:09:00
หัวข้อข่าว
แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

จท.11- 590106                     17 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง  แจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับ ณ 
วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
(DIF)

เรียน  กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์
จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล (DIF)
ขอแจ้งรายชื่อผู้ถือหน่วยลงทุนรายใหญ่ 10 อันดับแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559
ดังนี้

ลำดับที่  ชื่อ - สกุล  จำนวนหน่วย  คิดเป็น %
1  บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1,632,790,800   28.11
2  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)   465,000,000   8.01
3  HSBC (SINGAPORE) NOMINEES
PTE LTD   168,959,292   2.91
4  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)   99,275,000   1.71
5  AIA Company Limited -
AIA D-PLUS   98,744,900   1.70
6  RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A.   85,606,990   1.47
7  CHASE NOMINEES
LIMITED   77,341,000   1.33
8  บริษัท กรุงไทยแอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)   76,122,200   1.31
9  STATE
STREET BANK AND TRUST COMPANY   49,043,900   0.84
10  RBC INVESTOR SERVICES TRUST   46,734,900   0.80
ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล 
โดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
                    (นางสาวพิจิตตรา
ไตรรัตนธาดา)     
           ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้