รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
17 ก.พ. 2559 13:27:00
หัวข้อข่าว
การยกการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบบัญชี 2558 ไปจ่ายในงวดถัดไป
หลักทรัพย์
LHHOTEL
แหล่งข่าว
LHHOTEL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 16 ก.พ. 2559
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 11 ธ.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558
หมายเหตุ                      :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะ ผู้จัดการกองทรัสต์ ของ
ทรัสต์เพื่อการลงทุนสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล ("กองทรัสต์") ขอแจ้งให้ทราบว่า
เมื่อพิจารณาจากผลการดำเนินงานสำหรับรอบปีบัญชี 2558 (รอบระยะเวลาดำเนินการ 11 ธันวาคม - 31 ธันวาคม
2558) แล้วประโยชน์ตอบแทนต่อหน่วยของกองทรัสต์มีมูลค่าต่ำกว่า 0.10 บาทต่อหน่วย
ดังนั้นบริษัทจัดการพิจารณายกการจ่ายประโยชน์ตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี 2558
ไปรวมจ่ายพร้อมกันในการจ่ายประโยชน์ตอบแทนงวดถัดไป
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้