รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
16 ก.พ. 2559 09:09:00
หัวข้อข่าว
18 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันซื้อขายสุดท้ายของ TCJ-W1
หลักทรัพย์
TCJ
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 
(TCJ-W1)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 18 ก.พ. 2559
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : 25 ก.พ. 2559
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 17 มี.ค. 2559
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 19 ก.พ. 2559 ถึงวันที่ 17 มี.ค. 2559
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 02 มี.ค. 2559 ถึงวันที่ 16 มี.ค. 2559
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 18 มี.ค. 2559
สิทธิ
หมายเหตุ                      :
- กำหนดปิดสมุดทะเบียนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเพื่อการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2559 ถึงวันที่ 17 มีนาคม 2559
______________________________________________________________________