รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.พ. 2559 19:58:00
หัวข้อข่าว
รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล
หลักทรัพย์
LHHOTEL
แหล่งข่าว
LHHOTEL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะผู้จัดการของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล ("กองทรัสต์")
ขอแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของกองทรัสต์ ณ 30 ธันวาคม 2558 ดังนี้
ชื่อกองทุน  มูลค่าทรัพย์สิน  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  มูลค่าหน่วยลงทุน
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช 
โฮเทล  4,060,854,830.54  3,155,047,599.81  10.0586

-  ชื่อโครงการ  โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21
-  ประเภท  โครงการโรงแรมแกรนด์ เซนเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ประกอบด้วย อาคารพักอาศัยสูง 28 ชั้น 
และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น รวมถึงพื้นที่จอดรถยนต์ภายในอาคาร
-  ที่ตั้ง  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
-  การประเมินราคาทรัพย์สิน (ครั้งล่าสุด)
1.  บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน : บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จำกัด ( เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 )
?    มูลค่าประเมินโดยวิธีรายได้
?    ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวนเพื่อหามูลค่าของแต่ละโครงการ  3,850 ล้านบาท
ระยะเวลาเช่าคงเหลือประมาณ 25 ปี
โดยใช้อัตราส่วนลด (Discount rate) ที่ 11.0%
2.  บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน : บริษัท แกรนด์ แอสเซท แอดไวเซอรี่ จำกัด ( เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน
 2558 )
?    มูลค่าประเมินโดยวิธีรายได้
?    ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวนเพื่อหามูลค่าของแต่ละโครงการ  3,800 ล้านบาท
ระยะเวลาเช่าคงเหลือประมาณ 25 ปี
โดยใช้อัตราส่วนลด (Discount rate) ที่ 11.0%
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้