รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ก.พ. 2559 18:01:00
หัวข้อข่าว
รายละเอียดทรัพย์สิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ (แก้ไข)
หลักทรัพย์
LHSC
แหล่งข่าว
LHSC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์
("กองทรัสต์") ขอแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของกองทรัสต์ ณ 30 ธันวาคม 2558 ดังนี้
  มูลค่าทรัพย์สิน  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  มูลค่าหน่วยลงทุน
เดิม  7,097,403,367.22  5,601,234,282.98  11.4764
ใหม่ *  7,101,214,675.78  5,593,603,985.28  11.4607

-  ชื่อโครงการ  โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21
-  ประเภท  โครงการศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ประกอบด้วย อาคารศูนย์การค้าสูง        8 
ชั้นและมีชั้นใต้ดิน 2 ชั้น รวมถึงพื้นที่ที่จอดรถภายในอาคาร
-  ที่ตั้ง  ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่ 88 ซอยสุขุมวิท 19 (วัฒนา) แขวงคลองเตยเหนือ 
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
-  การสอบทานมูลค่าทรัพย์สิน
?    บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน : บริษัท ทีเอพี แวลูเอชั่น จำกัด ( เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 )
?    มูลค่าประเมินโดยวิธีรายได้
?    ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวนเพื่อหามูลค่าของแต่ละโครงการ  6,335 ล้านบาท
ระยะเวลาเช่าคงเหลือประมาณ 25 ปี
โดยใช้อัตราส่วนลด (Discount rate) ที่ 9.5%
หมายเหตุ : * สาเหตุของการแก้ไขมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ เนื่องมาจาก (1) 
การตั้งสำรองค่าเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่มที่อยู่ระหว่างการอุทธรณ์ขอยกเว้นเบี้ยปรับ และ (2)
การปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามสัดส่วนของรายได้
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้