รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.พ. 2559 19:17:00
หัวข้อข่าว
มติคณะกรรมการบริษัทเรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และงดจ่ายเงินปันผล
หลักทรัพย์
EE
แหล่งข่าว
EE
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              


มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอโดยให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้
ง  1) ศ.(กิตติคุณ) ดร.บวรศักดิ์  อุวรรณโณ 2) นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์ และ 3) นายสุรชัย สุขศรีวงศ์
กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งโดย
กรรมการในลำดับที่ 1) มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการอิสระ 
และที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบว่าหากกรรมการทั้ง 3
รายได้รับเลือกตั้งให้เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งนั้น
ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมตามที่คณะกรรมบริษัทได้แต่งตั้งไว้ในวาระก่อนดังนี้

1) ศ.(กิตติคุณ) ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการอิสระ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ
2) นายวรกิจ สร้างศรีวงศ์ กรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจ และ กรรมการบริหาร
3) นายสุรชัย สุขศรีวงศ์ กรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้มีอำนาจ กรรมการบริหาร 
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 ก.พ. 2559
งดจ่ายปันผลจาก                   :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558
______________________________________________________________________

กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 12 ก.พ. 2559
วันประชุม                      : 25 เม.ย. 2559
เวลาเริ่มประชุม (h:mm)                : 14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record       : 04 มี.ค. 2559
date)
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร       : 07 มี.ค. 2559
่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ 
และตลาดหลักทรัพย์
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 02 มี.ค. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 :
 - งดจ่ายเงินปันผล
 - การเปลี่ยนแปลงกรรมการ
สถานที่ประชุม                     : ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9
 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้