รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ก.พ. 2559 07:24:00
หัวข้อข่าว
16 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ EMC-W4
หลักทรัพย์
EMC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เตือนผู้ลงทุน                     

เรื่อง                        : แจ้งเตือนวันซื้อขายวันสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ
ชื่อหลักทรัพย์                    
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (EMC-W4)
วันซื้อหรือขายวันสุดท้าย                : 16 ก.พ. 2559
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : 23 ก.พ. 2559
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 15 มี.ค. 2559
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 17 ก.พ. 2559 ถึงวันที่ 15 มี.ค. 2559
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 29 ก.พ. 2559 ถึงวันที่ 14 มี.ค. 2559
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของใบสำคัญแสดง       : 16 มี.ค. 2559
สิทธิ
หมายเหตุ                      :
วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอน EMC-W4 ตั้งแต่วันที่ 23 ก.พ. 2559 - 15 มี.ค. 2559
______________________________________________________________________