รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.พ. 2559 19:34:00
หัวข้อข่าว
แจ้งข้อมูลการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
          บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์    เออร์บานา (URBNPF) ("กองทุนรวม")
ขอแจ้งข้อมูลการลดมูลค่าหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ดังไฟล์แนบ
  โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุนจะสะท้อนการปรับลดในมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 
ตั้งแต่วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
  อนึ่ง บริษัทจัดการได้ดำเนินการลดมูลค่าหน่วยลงทุนข้างต้น 
ด้วยเหตุที่มูลค่าสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ที่กองทุนลงทุนหรือมีไว้ลดลงจากการสอบทานการประเมินค่าทรัพ
ย์สินครั้งล่าสุด และบริษัทจัดการขอเรียนว่า
บริษัทจัดการได้ดำเนินการลดมูลค่าหน่วยลงทุนโดยคำนึงถึงประโยชน์ของกองทุนรวมและประโยชน์ของท่านผู้ถือหน่
วยลงทุนเป็นสำคัญ และเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต.
และตามที่หนังสือชี้ชวนโครงการจัดการกองทุนรวมกำหนด
หากท่านผู้ถือหน่วยลงทุนมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลดเงินทุนจดทะเบียนดังกล
่าวข้างต้น กรุณาติดต่อทีมบริการและการขายลูกค้าบุคคล โทร. 02-305-9800

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้