รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.พ. 2559 19:33:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการลดมูลค่าของหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การลดทุนของกองทุน                  

เรื่อง                        : การลดทุนเงินทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 11 ก.พ. 2559
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ลดลง (บาทต่อหน่วย)           : 0.0334
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้ก่อนการลดเงินทุน(บาทต่อหน       : 7.5494
่วย)
มูลค่าหน่วยลงทุนที่ตราไว้หลังการเงินทุน(บาทต่อหน่ว       : 7.516
ย)
วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคื       : 25 ก.พ. 2559
นจากการลดเงินทุน
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ       : 19 ก.พ. 2559
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนให้แก่ผู้ถือหน่       : 11 มี.ค. 2559
วยลงทุน
หมายเหตุ                      :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF)
ขอแจ้งกำหนดการลดมูลค่าของหน่วยลงทุน การจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงาน ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558
 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ดังนี้
1. การลดมูลค่าของหน่วยลงทุนครั้งที่ 22 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.0334 บาท 
โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนหน่วยจดทะเบียน
โดยบริษัทจัดการกำหนดจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่
11มีนาคม 2559
2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียน
 และ เงินปันผล ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________

การพิจารณาปันผล                  

เรื่อง                        : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ                 : 11 ก.พ. 2559
ชนิดการปันผล                    : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล            : 25 ก.พ. 2559
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)              : 19 ก.พ. 2559
จ่ายให้กับ                      : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย)       : 0.0816
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)               : 7.5494
วันที่จ่ายปันผล                    : 11 มี.ค. 2559
จ่ายปันผลจาก                    :
  งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2558 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2558
หมายเหตุ                      :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา (URBNPF) ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผล
จากผลการดำเนินงาน ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558
และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน ดังนี้
1. จ่ายเงินปันผลของกองทุนรวมครั้งที่ 14 จากผลการดำเนินงานของกองทุนรวมในงวดนี้ ในอัตราหน่วยละ 0.0816 
บาท โดยบริษัทจัดการกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุน ในวันที่ 11มีนาคม 2559
2. กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงินทุนจดทะเบียน
 และ เงินปันผล ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้