รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.พ. 2559 19:32:00
หัวข้อข่าว
การเปลี่ยนแปลงของผลดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงผลการดำเนินงาน                 

   ตามผลการดำเนินงานของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ("กองทุนรวม") 
สำหรับงวดไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มียอดกำไรสุทธิจำนวน 6.40 ล้านบาท
เปรียบเทียบเพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มียอดกำไรสุทธิจำนวน 2.21 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องชี้แจงงบการเงินกรณีบริษัทมีผลการดำเนินงานแตกต่างจากงวดเ
ดียวกันของปีก่อนมากกว่าร้อยละ 20 นั้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ
ขอเรียนชี้แจงเหตุผล ดังนี้
   สาเหตุที่กองทุนมีผลการดำเนินงานที่เปลี่ยนแปลงมากกว่าร้อยละ 20 
เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน มาจากการเปลี่ยนแปลงของผลขาดทุนที่ไม่เกิดขึ้นจริง
ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่าประเมินของสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของผู้ประเมิน
   สำหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 กองทุนรวมบันทึกผลรายได้จากการลงทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 
22.69 ล้านบาท หากเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
กองทุนรวมบันทึกผลรายได้จากการลงทุนสุทธิเป็นจำนวนเงิน 16.59 ล้านบาท
ทำให้กองทุนรวมรับรู้การเปลี่ยนแปลงรายได้จากการลงทุนสุทธิ เป็นจำนวนเงิน 6.10 ล้านบาท
ซึ่งคิดเป็นการเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบระหว่างงวดปี
ทั้งนี้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผลขาดทุนที่ไม่เกิดขึ้นจริงของมูลค่าประเมินของสิทธิการเช่าอสังหาริมทรั
พย์ของผู้ประเมิน และการเปลี่ยนแปลงของสูตรคำนวณค่าเช่าช่วง ที่ผู้เช่าช่วงจ่ายให้กับกองทุน
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้