รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ก.พ. 2559 17:10:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงของกำไร(ขาดทุน)สุทธิในงบการเงินจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินร้อยละ20
หลักทรัพย์
LUXF
แหล่งข่าว
LUXF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงผลการดำเนินงาน                 

ที่ ทท./จท. 061/2559

              วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง   ชี้แจงการเปลี่ยนแปลงของกำไร (ขาดทุน) 
สุทธิในงบกำไรขาดทุนจากงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละ 20

เรียน   กรรมการและผู้จัดการ
  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนทหารไทย จำกัด ในฐานะบริษัทจัดการ 
ของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ลักซ์ชัวรี(กองทุนรวม)
ขอเรียนชี้แจงกรณีงบการเงินระหว่างกาลมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานเกินกว่
าร้อยละ 20 เมื่อเปรียบเทียบกับระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า

โดยเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบการเงิน งวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ของกองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 16.228 ล้านบาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากในงวดเดียวกันของปี 2557 จำนวน 4.408 ล้านบาท  และเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบงบการเงิน
งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
กองทุนรวมมีการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ทรัพย์สุทธิจากการดำเนินงานรวมเท่ากับ 32.942 ล้านบาท
ซึ่งเพิ่มขึ้นจากในงวดเดียวกันของปี 2557 จำนวน 6.435 ล้านบาท

สาเหตุหลักที่ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวคือ 
รายได้จากการลงทุนของกองทุนรวมที่มีการเพิ่มขึ้นและการลดลงของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุน
ทั้งนี้รายได้จากการลงทุนมีการเพิ่มขึ้นจาก 17.787 ล้านบาท เป็น 18.661 ล้านบาท
สำหรับผลการดำเนินงานตามงบการเงิน งวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
และรายได้จากการลงทุนมีการเพิ่มขึ้นจาก 35.713 ล้านบาทเป็น 37.525 ล้านบาท
สำหรับผลการดำเนินงานตามงบการเงิน งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นของกองทุนรวมมีการปรับตัวลดลง จาก 3.770 ล้านบาท เป็น 0.439 
ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานตามงบการเงิน งวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่นของกองทุนรวมมีการปรับตัวลดลงจาก 4.784 ล้านบาท เหลือ 0.548 ล้านบาท
สำหรับผลการดำเนินงานตามงบการเงิน งวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามลำดับ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

          
     ขอแสดงความนับถือ


                           พิพัฒน์ พิศณุวงรักษ์
                        ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้