รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ก.พ. 2559 18:55:00
หัวข้อข่าว
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
หลักทรัพย์
BAFS
แหล่งข่าว
BAFS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ความเห็น IFA                   

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 
มีมติอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จากัด ("FPT")
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในการลงทุนโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือของ FPT
โดยมีมูลค่าลงทุนประมาณ 7,759 ล้านบาท

โครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือเข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง
หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547
และที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม ("ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป")
โดยมีขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนเท่ากับร้อยละ 93.18
ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
และเมื่อคำนวณขนาดรายการของการเข้าทำรายการดังกล่าวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
ซึ่งเกิดขึ้นย้อนหลัง 6 เดือน ที่มีขนาดรายการร้อยละ 2.61
จะทำให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดมีขนาดของรายการรวมเท่ากับร้อยละ 95.79
ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 จัดเป็นรายการประเภทที่ 1
ตามประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า
แต่ต่่ำกว่าร้อยละ 100

ดังนั้น บริษัทฯ 
จึงมีหน้าที่จัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศการทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าวจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

บริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด ได้รับการแต่งตั้งโดยบริษัทฯ ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ 
("ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ" หรือ "CapAd") เพื่อให้ความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผล
และความเป็นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้

หลังจากพิจารณาวัตถุประสงค์และความจำเป็นในการทำรายการ ประกอบกับ ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ 
และความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้ว ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าบริษัทฯ และ FPT
จะได้ประโยชน์และโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น และมีความเสี่ยงทางธุรกิจที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
อีกทั้งยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศชาติและประชาชน ดังนั้น
การทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้ มีความสมเหตุสมผล

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้พิจารณาความเหมาะสมของโครงการลงทุนขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือของ FPT 
และมีความเห็นว่า โครงการมีความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยมีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของโครงการ
(Net Present Value: NPV) เท่ากับ 203.04 - 440.58 ล้านบาท (หรือเท่ากับ 152.28 - 330.43 ล้านบาท
เฉพาะในส่วนของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 75 ของ FPT)
มีอัตราผลตอบแทนการลงทุนเท่ากับร้อยละ 9.38 - 9.63 ต่อปี และมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 14.13 - 14.41 ปี
ดังนั้น โครงการมีความคุ้มค่าในการลงทุน และการลงทุนมีความเหมาะสม
ให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

เมื่อพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ 
และความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขของรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ข้างต้นแล้ว
ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นควร อนุมัติ การทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้

ผู้ถือหุ้นควรจะศึกษาข้อมูลในเอกสารแนบ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจสำหรับการลงมติ 
ซึ่งการพิจารณาอนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นเป็นสาคัญ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้