รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ก.พ. 2559 18:54:00
หัวข้อข่าว
สารสนเทศเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์
หลักทรัพย์
BAFS
แหล่งข่าว
BAFS
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์          

เนื่องด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท" หรือ 
"BAFS") ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558
ได้มีมติรับทราบกรณีที่กรมธุรกิจพลังงานมีหนังสือที่ พน. 0407/9766 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558
แจ้งไม่ขัดข้องให้บริษัทย่อยของบริษัท คือ บริษัท ขนส่งน้ำมันทางท่อ จำกัด ("FPT")
ซึ่งบริษัทถือหุ้นอยู่ร้อยละ 75.00 เข้าลงทุนในโครงการขยายระบบท่อขนส่งน้ำมันไปภาคเหนือ
โดยต่อขยายจากระบบท่อขนส่งน้ำมันเดิมของ FPT โดยแบ่งการลงทุนเป็น 2 ระยะคือ ระยะที่ 1 บางปะอิน -
กำแพงเพชร และระยะที่ 2 กำแพงเพชร - ลำปาง โดยมีคลังน้ำมันปลายทางที่จังหวัดพิจิตรและจังหวัดลำปาง
มูลค่าการลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 7,759 ล้านบาท
โครงการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ("กพช.") ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 13
สิงหาคม 2558 ที่เห็นชอบให้ผู้ประกอบการเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาโครงการเองเพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรี
โดยให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้สนับสนุนให้เช่าพื้นที่ในเขตทางในอัตราและระยะเวลาที่เหมาะสม
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบมติของ กพช. ดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558

ทั้งนี้ รายการดังกล่าวถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551
เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน
และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ.
2547 ("ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป") โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 93.18
ของมูลค่าของสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
(ซึ่งเป็นขนาดรายการสูงสุดตามเกณฑ์การคำนวณที่ 3 คือ
เกณฑ์มูลค่าของสิ่งตอบแทนที่ชำระเปรียบเทียบกับมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน)

เมื่อนำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดดังกล่าว มาคำนวณรวมกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ของบริษัท 
ซึ่งเกิดขึ้นย้อนหลัง 6 เดือน จะทำให้รายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดมีขนาดของรายการรวมเท่ากับร้อยละ
95.79 ของมูลค่าสินทรัพย์รวมของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
ซึ่งเข้าข่ายเป็นการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ประเภทที่ 1 ตามประกาศฯ เรื่องได้มาหรือจำหน่ายไป
หรือเป็นรายการที่มีขนาดของรายการตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไปแต่ต่ำกว่าร้อยละ 100

ดังนั้น บริษัทจึงได้แต่งตั้งบริษัท แคปปิตอล แอ๊ดแวนเทจ จำกัด 
เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นแก่ผู้ถือหุ้น
และเปิดเผยสารสนเทศการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตลอดจนต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิลงคะแนน
โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ในครั้งนี้
และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 24
กุมภาพันธ์ 2559 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้