รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
10 ก.พ. 2559 08:27:00
หัวข้อข่าว
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สิน
หลักทรัพย์
SSTPF
แหล่งข่าว
SSTPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

ประกาศ
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
ทรัพย์ศรีไทย 
(SSTPF)

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์ศรีไทย (SSTPF)
ขอเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวม เพื่อให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่
สน. 25/2552 เรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไข และ วิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ลงวันที่ 28
กรกฎาคม 2552 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

1.  ข้อมูลของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558)
1.1 มูลค่าทรัพย์สิน      716,439,161.34    บาท
1.2 มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ      713,927,917.77
บาท
1.3 มูลค่าหน่วยลงทุน  10.5767    บาท

2.  รายละเอียดของชื่อ ประเภท
ที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ที่ลงทุน และการประเมินค่าทรัพย์สิน
2.1 ราคาประเมิน        679,200,000 บาท
2.2
ชื่อบริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน     บริษัท ทรู แวลูเอชั่น จำกัด
2.3 วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน    7
ตุลาคม 2558
2.4 รายละเอียดทรัพย์สินที่ประเมิน    ที่ดินโฉนดเลขที่ 17177,17185 และ 17189 รวม 3
แปลง
          เนื้อที่รวม 9-2-65 ไร่ หรือ 3,865 ตารางวา
          พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ประกอบด้วย
          -
อาคารคลังเก็บเอกสาร  จำนวน  9 หลัง
          ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 115 ซอยสุขสวัสดิ์ 76
ถนนสุขสวัสดิ์
          ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2.5
วิธีการประเมินมูลค่า      ผู้ประเมินใช้วิธีประเมินโดยวิธีคิดจากรายได้
          (Income Approach)
ซึ่งได้มาจากผลรวมของมูลค่า
          ปัจจุบันของรายได้สุทธิโดยพิจารณาจากระยะเวลา
          ประมาณการ 10 ปี
และมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน ณ 
          ปลายปีที่
10

  ผู้ลงทุนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินได้ที่
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด หมายเลขโทรศัพท์ 0-2686-9525

ประกาศ ณ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ซีไอเอ็มบี-พรินซิเพิล จำกัด
(นายภพธร
กุมภานนท์)
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้