รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ก.พ. 2559 08:22:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
หลักทรัพย์
BA
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 29/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 9.05% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 24.94% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 29/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.76% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.79% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 29/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -16.19% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 7.84% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย LYCEUM PARTNERS LLC
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 26/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.815% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.62% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย LYCEUM PARTNERS LLC
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 25/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.435% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.435% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(ข้อมูลเบื้องต้น )

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________