รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
04 ก.พ. 2559 07:53:00
หัวข้อข่าว
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน EMC-W4
หลักทรัพย์
EMC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 (EMC-W4)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ (EMC-W4)
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 23 ก.พ. 2559 ถึงวันที่ 15 มี.ค. 2559
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 15 มี.ค. 2559
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 17 ก.พ. 2559 ถึงวันที่ 15 มี.ค. 2559
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 29 ก.พ. 2559 ถึงวันที่ 14 มี.ค. 2559
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 16 มี.ค. 2559
______________________________________________________________________