รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
03 ก.พ. 2559 18:18:00
หัวข้อข่าว
ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        

จท.11- 590078                  
3 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง   รายละเอียดทรัพย์สิน 

เรียน 
กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ("กองทุนรวม")
ใคร่ขอแจ้งรายละเอียดทรัพย์สินของกองทุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ดังนี้

กองทุนรวม  มูลค่าทรัพย์สิน
(บาท)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
(บาท)  มูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน
(บาท)
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ดิจิทัล  86,799,831,723.47  71,578,710,090.93  12.3241

การประเมินค่าทรัพย์สินที่กองทุนลงทุนครั้งแรก
ชื
่อโครงการ  ประเภท  มูลค่าตลาดที่ได้รับจากการสอบทานมูลค่าทรัพย์สิน
(ล้านบาท)  บริษัทประเมินค่าทรัพย์สิน
วันที่สอบทานมูลค่าทรัพย์สิน  ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ  วิธีการสอบทานมูลค่าทรัพย์สิน
บริษัท บีเอฟเคที
(ประเทศไทย) จำกัด ("BFKT")
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นจากเสาโทรคมนาคม  4,003  บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่
จำกัด  31 ธันวาคม 2557  ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2570
โดยมีการคำนวณมูลค่าสุดท้าย (Terminal
Value)  วิธีรายได้ตามโครงสร้างของกองทุนรวม
  สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นจากระบบใยแก
้วนำแสง  14,340  บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด      
บริษัท เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
("AWC")  สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นจากเสาโทรคมนาคม  12,787  บริษัท สีลม
แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด      
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("TRUE")  กรรมสิทธิ์ในเสาโทรคมนาคมจำนวน
6,000 เสา และโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมประเภท Passive
อื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้สำหรับการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
ที่เป็นทรัพย์สินเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่ม  19,607  บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด      
บริษัท ทรู
ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์เจ้นซ์ จำกัด ("TU")  กรรมสิทธิ์ในระบบใยแก้วนำแสงหลัก (core fiber optic cable
grid) และอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณที่เกี่ยวข้อง และระบบบรอดแบนด์ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด  20,814  บริษัท
สีลม แอ๊ดไวเซอรี่
จำกัด      
รวม  71,551        การประเมินค่าทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ลงทุนเพิ่มเติม
ครั้งที่
1

ชื่อโครงการ  
ประเภท  มูลค่าตลาดที่ได้รับจากการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน
(ล้านบาท)  บริษัทประเมินค่าทรั
พย์สิน  วันที่ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน  ระยะเวลาที่ใช้ในการคำนวณ  วิธีการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน

บริษัท
เอเซีย ไวร์เลส คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
("AWC")  
สิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิที่เกิดขึ้นจากเสาโทรคมนาคม และสิทธิในการเช่าระยะยาว
ระยะเวลาการเช่า 20 ปี ในระบบใยแก้วนำแสง (fiber optic cable หรือ FOC) รวมทั้งสิทธิในการซื้อ (call
option) FOC ดังกล่าว เมื่อครบกำหนดอายุการเช่าระยะยาว  15,797 - 18,832  บริษัท แคปปิตอล พลัส แอดไวซอรี่
จำกัด  26 มกราคม 2558  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2589
โดยมีการคำนวณมูลค่าสุดท้าย (Terminal Value)  วิธีรายได้ตามโครงสร้างของกองทุนรวม
    16,903 -
18,112  บริษัท สีลม แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด      

**การประเมินมูลค่าทรัพย์สินจะจัดทำปีละ 1 ครั้ง
ในกรณีที่ไม่มีเหตุการณ์ที่กระทบต่อทรัพย์สินของกองทุนรวมอย่างมีนัยสำคัญ
***
ผู้ลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานการประเมินมูลค่าจากบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จำกัด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


 ขอแสดงความนับถือ
 กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ดิจิทัล
        โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
(นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)     
ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้