รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ก.พ. 2559 17:38:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ของกองทุน URBNPF (ชี้แจงเพิ่มเติม)
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 02 ก.พ. 2559
วันประชุม                      : 11 มี.ค. 2559
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม        : 19 ก.พ. 2559
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 16 ก.พ. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด 
("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ("กองทุนรวม")
ได้จัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558
เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการกับ บริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด ("เออร์บานา")
ซึ่งเป็นผู้เช่าช่วงโครงการเออร์บานา
หลังสวนเนื่องจากเออร์บานาผิดนัดชำระค่าเช่าช่วงและไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าช่วง ฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม
2553 ระหว่าง กองทุนรวม และเออร์บานา ("สัญญาเช่าช่วง") นั้น เนื่องจากก่อนการประชุมดังกล่าว
เออร์บานาได้ชำระค่าเช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วงที่ค้างชำระให้แก่กองทุนรวม
และขอเข้าเจรจากับบริษัทจัดการเพื่อพิจารณาแก้ไขโครงสร้างรายได้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เพราะเออร์บานาไม่สามารถแบกรับค่าเช่าช่วงตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่
1/2557 ได้ ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจึงได้เลื่อนการพิจารณาการดำเนินการกับเออร์บานาออกไป
และให้บริษัทจัดการเข้าทำการเจรจากับ
เออร์บานาเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับค่าเช่าช่วงใหม่
ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนว่า เออร์บานาได้มีการเสนอข้อเสนอแก้ไขโครงสร้างรายได้ 
และบริษัทจัดการได้ทำการเจรจากับเออร์บานาจนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับค่าเช่าช่วงใหม่ดังกล่าวแล้ว
และมีความประสงค์จะจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อพิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงสร้างรายได้ใหม่ของกองทุนรวมที่เสนอโดยเออร์บานา ดังนั้น
บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรที่จะจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 11
มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุม PIETRA โรงแรม PIETRA BANGKOK เลขที่ 254
ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2558
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนประจำปี 2558
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงสร้างรายได้ใหม่ของกองทุนรวมที่เสนอโดยผู้เช่าช่วง
-  วาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติในหลักการของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ของกองทุนรวม
-  วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงสร้างรายได้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
-  วาระที่ 3.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงสร้างรายได้ในสัญญาเช่าช่วง  
วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจึงขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559  

เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่
1/2559
โดยบริษัทจัดการจะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุมของการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2559 
ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 และจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า 7
วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
สถานที่ประชุม                     : วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ. 
ห้องประชุม PIETRA โรงแรม PIETRA BANGKOK เลขที่ 254 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
ตามที่ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ("กองทุนรวม")
ได้จัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558
เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการดำเนินการกับ บริษัท เออร์บานา เอสเตท จำกัด ("เออร์บานา")
ซึ่งเป็นผู้เช่าช่วงโครงการเออร์บานา
หลังสวนเนื่องจากเออร์บานาผิดนัดชำระค่าเช่าช่วงและไม่ปฏิบัติตามสัญญาเช่าช่วง ฉบับลงวันที่ 12 ตุลาคม
2553 ระหว่าง กองทุนรวม และเออร์บานา ("สัญญาเช่าช่วง") นั้น เนื่องจากก่อนการประชุมดังกล่าว
เออร์บานาได้ชำระค่าเช่าช่วงตามสัญญาเช่าช่วงที่ค้างชำระให้แก่กองทุนรวม
และขอเข้าเจรจากับบริษัทจัดการเพื่อพิจารณาแก้ไขโครงสร้างรายได้ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
เพราะเออร์บานาไม่สามารถแบกรับค่าเช่าช่วงตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนครั้งที่
1/2557 ได้ ดังนั้น ที่ประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนจึงได้เลื่อนการพิจารณาการดำเนินการกับเออร์บานาออกไป
และให้บริษัทจัดการเข้าทำการเจรจากับเออร์บานาเพื่อหาข้อสรุปเกี่ยวกับค่าเช่าช่วงใหม่
ในการนี้ บริษัทจัดการขอเรียนว่า เออร์บานาได้มีการเสนอข้อเสนอแก้ไขโครงสร้างรายได้ 
และบริษัทจัดการได้ทำการเจรจากับเออร์บานาจนได้ข้อสรุปเกี่ยวกับค่าเช่าช่วงใหม่ดังกล่าวแล้ว
และมีความประสงค์จะจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อพิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงสร้างรายได้ใหม่ของกองทุนรวมที่เสนอโดยเออร์บานา ดังนั้น
บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรที่จะจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่ 1/2559 ในวันศุกร์ที่ 11
มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุม PIETRA โรงแรม PIETRA BANGKOK เลขที่ 254 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
โดยมีวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2558
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนประจำปี 2558
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงสร้างรายได้ใหม่ของกองทุนรวมที่เสนอโดยผู้เช่าช่วง
-  วาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติในหลักการของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ของกองทุนรวม
-  วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงสร้างรายได้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
-  วาระที่ 3.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงสร้างรายได้ในสัญญาเช่าช่วง  
วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริษัทจัดการจึงขอแจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 
เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่
1/2559
โดยบริษัทจัดการจะชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระการประชุมของการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2559 
ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 และจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนแลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่น้อยกว่า 7
วันล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนดังกล่าว
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้