รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
02 ก.พ. 2559 08:21:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
หลักทรัพย์
FORTH
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วิชัย ทองแตง
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 28/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -2.74% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 2.65% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 29/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -16.19% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 7.84% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย พุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 29/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 9.05% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 24.94% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 29/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.76% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.79% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ยืนยง โอภากุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 28/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.65% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย จักรพันธ์ มานัสสถิตย์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 28/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -8.78% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ศุภจักร มานัสสถิตย์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.49% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 14.97% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

8. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บลิส-เทล จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วิชัย ทองแตง
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 27/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -8.145% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

9. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว ณัฐนันท์ ประสงค์ชัยกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 29/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 16.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 22.77% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

10. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 29/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -16.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 27.89% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

11. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย SOTUS & FAITH #1 LIMITED
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 29/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 16.89% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 16.89% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

12. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ฟอร์จูนพาร์ท อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย สมพล ธนาดำรงศักดิ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 29/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -7.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 26.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

13. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วิชัย ทองแตง
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 27/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -7.23% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

14. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โลหะกิจ เม็ททอล จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ประสาน อัครพงศ์พิศักดิ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 29/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -8.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 3.48% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

15. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. สยามเจเนอรัลแฟคตอริ่ง จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วิชัย ทองแตง
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 28/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -11.28% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

16. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ดิเรก วินิชบุตร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 28/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -8.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 9.35% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

17. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ชาย วินิชบุตร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 8.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.4% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

18. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย เกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 29/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 10.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 43.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

19. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย กิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 29/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -10.33% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 23.91% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

20. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย พีระพงศ์ จรูญเอก
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 28/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 70.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

21. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ นาง ศิริธร แบเลเว็ลด์ นางสาว ภัทรี แบเลเว็ลด์
ซึ่งเป็นการได้มา / จำหน่าย / เริ่มต้น concert party เมื่อวันที่ 29/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 44.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

22. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ไอที ซิตี้ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วีรพัฒน์ พูนศักดิ์อุดมสิน
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 29/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 1.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.67% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________