รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.พ. 2559 17:55:00
หัวข้อข่าว
แจ้งวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิของผู้ถือหน่วยลงทุนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ของกองทุนรวมฯ URBNPF 2559
หลักทรัพย์
URBNPF
แหล่งข่าว
URBNPF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        กำหนดการประชุมผู้ถือหลักทรัพย์             

เรื่อง                        : กำหนดการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 01 ก.พ. 2559
วันประชุม                      : 11 มี.ค. 2559
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม        : 19 ก.พ. 2559
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม               : 16 ก.พ. 2559
วาระการประชุมที่สำคัญ                 : วาระที่ 1  
พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน ครั้งที่ 1/2558
วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนประจำปี 2558
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงสร้างรายได้ใหม่ของกองทุนรวมที่เสนอโดยผู้เช่าช่วง
-  วาระที่ 3.1 พิจารณาอนุมัติในหลักการของการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรายได้ของกองทุนรวม
-  วาระที่ 3.2 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงสร้างรายได้ในโครงการจัดการกองทุนรวม
-  วาระที่ 3.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงสร้างรายได้ในสัญญาเช่าช่วง
วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
สถานที่ประชุม                     : ณ. ห้องประชุม PIETRA โรงแรม PIETRA BANGKOK เลขที่ 254
 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมายเหตุ                      :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด ("บริษัทจัดการ") 
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เออร์บานา ("กองทุนรวม")
มีความประสงค์จะจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
เพื่อพิจารณาอนุมัติข้อเสนอโครงสร้างรายได้ใหม่ของกองทุนรวมที่เสนอโดยผู้เช่าช่วง (บริษัท เออร์บานา
เอสเตท จำกัด) ดังนั้น บริษัทจัดการจึงเห็นสมควรที่จะจัดประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ครั้งที่
1/2559 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องประชุม PIETRA โรงแรม PIETRA BANGKOK เลขที่
254 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้