รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
01 ก.พ. 2559 08:13:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 มกราคม 2559
หลักทรัพย์
SUTHA
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 29 มกราคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย บุตรพจน์ พลพิพัฒนพงศ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.31% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.03% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ประพจน์ พลพิพัฒนพงศ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 27/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -12.93% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 19.3% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ซิงเกิ้ล พอยท์ พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว พารุ่ง พลพิพัฒนพงศ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 27/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 4.31% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.25% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ภัทรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 18/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.188% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 10.102% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ทีมพรีซิชั่น จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว ภัทรวรรณ มานัสสถิตย์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.59% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 5.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วริศ บูลกุล
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.75% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 8.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วิโรจน์ เจริญตรา
ซึ่งเป็นการได้มา และเริ่มต้น concert party เมื่อวันที่ 27/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 17.35% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 26.32% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

8. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. พรีบิลท์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ซินบุนเอ๋ง แซ่ซิน
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 27/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -17.35% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

9. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย กิติเมธี มนต์เสรีนุสรณ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 16.67% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 34.24% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

10. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย เกียรติกุล มนต์เสรีนุสรณ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 28/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -16.67% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 33.16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________