รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
29 ม.ค. 2559 17:53:00
หัวข้อข่าว
แจ้งการจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามหนังสือสัญญาเช่าอาคารโครงการโรงแรม แกรนด์ เซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 ของ LHHOTEL
หลักทรัพย์
LHHOTEL
แหล่งข่าว
LHHOTEL
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด 
ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช โฮเทล (LHHOTEL)
ขอแจ้งให้ทราบว่า ได้ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิการเช่าตามสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ โครงการโรงแรมแกรนด์
เซ็นเตอร์ พอยต์ เทอร์มินอล 21 โดยเริ่มเช่าตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่  31 สิงหาคม
2583 คิดเป็นระยะเวลาการเช่าทั้งสิ้น 24 ปี 8 เดือน 15 วัน ณ สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สาขาพระโขนงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้