รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
28 ม.ค. 2559 08:28:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 มกราคม 2559
หลักทรัพย์
AGE
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 27 มกราคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว กาญจนา ริมพณิชยกิจ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 26/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -6.4% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ทาคูนิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว นิตา ตรีวีรานุวัฒน์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 26/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 6.4% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 19.08% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ชาญ บูลกุล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 22/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -4.27% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 3.75% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง(listed)
โดย นาย ระพี อุทกะพันธุ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 25/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 5.07% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 17.4% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง(listed)
โดย นาง ระริน อุทกะพันธุ์ ปัญจรุ่งโรจน์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 25/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 15.45% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 24.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง(listed)
โดย นาง เมตตา อุทกะพันธุ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 25/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -20.53% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 16.67% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว ธิญาดา ควรสถาพร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 21/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.75% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.57% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

8. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว พิมชญา ควรสถาพร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 21/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 3.39% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 6.57% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

9. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว ปณิตา ควรสถาพร
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 22/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.84% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 6.57% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________