รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
22 ม.ค. 2559 08:44:00
หัวข้อข่าว
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน: TCJ-W1
หลักทรัพย์
TCJ
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การขึ้นเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การขึ้นเครื่องหมาย SP
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท ที.ซี.เจ.เอเซีย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 
(TCJ-W1)
ขึ้นเครื่องหมาย                    : SP
เหตุผล                       :
การใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W1
วันปิดสมุดทะเบียน                   : วันที่ 25 ก.พ. 2559 ถึงวันที่ 17 มี.ค. 2559
วันใช้สิทธิครั้งสุดท้าย                 : 17 มี.ค. 2559
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย SP                 : วันที่ 19 ก.พ. 2559 ถึงวันที่ 17 มี.ค. 2559
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 02 มี.ค. 2559 ถึงวันที่ 16 มี.ค. 2559
วันที่พ้นสภาพเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน          : 18 มี.ค. 2559
______________________________________________________________________