รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ม.ค. 2559 20:41:00
หัวข้อข่าว
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิ TCJ-W1 ครั้งสุดท้าย
หลักทรัพย์
TCJ
แหล่งข่าว
TCJ
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การใช้สิทธิ                     

เรื่อง                        : กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย
วันที่แจ้งสารสนเทศ                  : 21 ม.ค. 2559
ชื่อหลักทรัพย์ที่กำหนดใช้สิทธิ               : TCJ-W1
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อพักการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิ       : วันที่ 25 ก.พ. 2559 ถึงวันที่ 17 มี.ค. 2559
วันใช้สิทธิ                      : 17 มี.ค. 2559
วันที่ขอขึ้นเครื่องหมาย SP                : วันที่ 19 ก.พ. 2559 ถึงวันที่ 17 มี.ค. 2559
ระยะเวลาแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิ           : วันที่ 02 มี.ค. 2559 ถึงวันที่ 17 มี.ค. 2559
ราคาในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ (บาท/หุ้น)          : 9.5649
อัตราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น)             : 1 : 1.0455
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้