รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ม.ค. 2559 17:09:00
หัวข้อข่าว
รายงานความคืบหน้าของการลงทุนในโครงการที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
หลักทรัพย์
DIF
แหล่งข่าว
DIF
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
            
ที่ จท. 11- 590029      วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2559

เรื่อง  รายงานความคืบหน้าของการลงทุนในโครงการที่ก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ
เรียน  กรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล ("กองทุนรวม") 
ได้เข้าลงทุนในทรัพย์สินกิจการโครงการพื้นฐานที่ไม่แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านมานั้น
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ("บริษัทจัดการ") ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวม
ขอรายงานความคืบหน้าของโครงการดังกล่าวเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ที่ ทน. 1/2554 ดังต่อไปนี้

ตามสัญญาโอนขายทรัพย์สินระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("ทรู") กับกองทุนรวม 
ฉบับลงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 ("สัญญาฯ") ทรูในฐานะคู่สัญญา
มีหน้าที่ในการส่งมอบหรือดำเนินการให้มีการส่งมอบเสาโทรคมนาคมจำนวน 3,000 เสาให้แก่กองทุนรวม
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ("เสาชุดแรก") และส่งมอบเสาโทรคมนาคมจำนวน 3,000 เสาให้แก่กองทุนรวม
ภายในวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ("เสาชุดสอง") (ซึ่งต่อไปรวมเรียกว่า "เสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่ม") โดย ณ
สิ้นเดือนธันวาคม 2558 ทรูได้ส่งมอบเสาโทรคมนาคมส่วนเพิ่มครบทั้ง 6,000 เสาให้แก่กองทุนรวมเรียบร้อยแล้ว
 และเป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

      
  
ขอแสดงความนับถือ
กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ดิจิทัล
โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด(นางสาวพิจิตตรา ไตรรัตนธาดา)
ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มการลงทุนอสังหาริมทรัพย์และโครงสร้างพื้นฐาน
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้