รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
20 ม.ค. 2559 08:11:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 มกราคม 2559
หลักทรัพย์
SSC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        SEC : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 มกราคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้

1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไดนาสตี้เซรามิค(listed)
โดย นาย วิบูลย์ วัชรสุรังค์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 15/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -2.948% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 2.354% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ที.เอ.ซี.คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ไชยเชษฐ์ สีวลีพันธ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 18/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.15% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.48% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. โรงพยาบาลจุฬารัตน์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 15/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -0.05% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.96% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 14/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -1.16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 4.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เสริมสุข จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 28/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -64.66% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

6. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เสริมสุข จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 28/12/2558
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 64.66% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 64.66% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
( ฉบับแก้ไข)

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________