รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
19 ม.ค. 2559 07:49:00
หัวข้อข่าว
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2559
หลักทรัพย์
LDC
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 มกราคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย อนันท์ รักอริยะพงศ์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 13/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -13.45% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 1.51% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง สมนึก ไอศูรย์พิศาลศิริ
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 13/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -13.39% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 1.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

3. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย อานุภาพ รักอริยะพงศ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 7.48% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 18.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

4. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 6.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 17.23% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

5. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ธนรัตน์ รักอริยะพงศ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 6.73% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 17.96% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

6. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว ปิยจิต รักอริยะพงศ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 6.72% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 17.95% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

7. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 15/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 29.51% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 29.51% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

8. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นางสาว จินตนา ลีลาชัยเจริญภัณฑ์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น -2.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 3.16% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

9. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. สามชัย สตีล อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย ธงชัย ลีกาญจนากร
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 13/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 2.2% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.84% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

10. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วุฒิชัย ชัยวัฒน์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 7.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 7.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(นาย วุฒิชัย ชัยวัฒน์ ได้มา 3.75% นาง อุบล ชัยวัฒน์ ได้มา 3.75%
ทั้งหมดเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ จำนวนได้มารวมทั้งกลุ่มคือ 7.5%)

11. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง อุบล ชัยวัฒน์
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 14/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 7.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 7.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
(นาง อุบล ชัยวัฒน์ ได้มา 3.75% นาย วุฒิชัย ชัยวัฒน์ ได้มา 3.75%
ทั้งหมดเป็นกลุ่มเดียวกัน ทั้งนี้ จำนวนได้มารวมทั้งกลุ่มคือ 7.5%)

12. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. แอลดีซี เด็นทัล จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย วัฒนา ชัยวัฒน์
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 14/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -7.5% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 60.7% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________