รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
18 ม.ค. 2559 17:15:00
หัวข้อข่าว
ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท
หลักทรัพย์
BIGC
แหล่งข่าว
BIGC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        ชี้แจงข่าวหรือข้อมูล                  


เรื่อง                        : ชี้แจงข่าวเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นของบริษัท
รายละเอียด                     :
ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ขอให้บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่กลุ่มคาสิโน ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้ให้ข่าวว่า
กำลังพิจารณาว่า จะขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้รับทราบข่าวดังกล่าว และได้รับแจ้งจากกลุ่มคาสิโนว่า 
มีผู้แสดงความสนใจ จะซื้อหุ้นของบริษัทฯ จากกลุ่มคาสิโน
และกลุ่มคาสิโนกำลังพิจารณาว่าจะขายหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัทฯ หรือไม่  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ
ยังไม่ได้รับข้อมูลในเรื่องดังกล่าว เพิ่มเติมแต่อย่างใด


             ลงลายมือชื่อ ___________________________
                  ( นางสาวรำภา คำหอมรื่น )
                  ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน และรองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน
             ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้