รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
15 ม.ค. 2559 13:06:00
หัวข้อข่าว
แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หลักทรัพย์
SCCC
แหล่งข่าว
SCCC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร              

ที่ ปน. 007/2559
15 มกราคม 2559
เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่ คณะกรรมการบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") 
ได้รับทราบการลาออกจากตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทฯ นายวรเทพ รางชัยกุล
เพื่อไปทาภาระกิจอื่นนั้น
เพื่อให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาผู้บริหารของบริษัทฯ 
ที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้เติบโตก้าวหน้าในองค์กรในตาแหน่งที่สูงขึ้น
คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติแต่งตั้ง นายศิวะ มหาสันทนะ ให้ดารงตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีผลในวันที่ 7 เมษายน 2559 ซึ่งเป็นวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี
นายศิวะ มหาสันทนะได้เข้าร่วมงานกับบริษัทฯ เป็นระยะเวลานานกว่า 25 ปี ตั้งแต่ปี 2533 
และได้ทางานในตาแหน่งผู้บริหารงานด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านตรวจสอบภายใน
ด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้านการขายปูนซีเมนต์ และธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จ
อีกทั้งเคยดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ บริษัท นครหลวงคอนกรีต จากัด และรองประธานอาวุโสกิจการสระบุรี
จนถึงปี 2558 และได้รับการแต่งตั้งเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานอาวุโส
สายงานการตลาดและการขาย ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 จนถึงปัจจุบัน
คณะกรรมการฯ ขอขอบคุณนายวรเทพ 
รางชัยกุลที่ได้บริหารงานจนสามารถสร้างผลงานที่ดีในหลายด้านให้แก่กลุ่มบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงในช่วงเวล
าที่ปฏิบัติงานในหน้าที่ พร้อมกันนี้ คณะกรรมการฯ ขออานวยพรให้นายศิวะ มหาสันทนะ
และคณะผู้บริหารประสบความสาเร็จทั้งในการดาเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ การขยายพื้นที่
และขอบข่ายของธุรกิจในอนาคต
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
โดยคาสั่ง คณะกรรมการบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จากัด (มหาชน)
(นายวุฒิพงษ์ ทรงวิศิษฏ์)
______________________________________________________________________
สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฎในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย
หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ
และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้