รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ม.ค. 2559 08:44:00
หัวข้อข่าว
ตลท. ปลดเครื่องหมาย NP และขึ้น NR หลักทรัพย์ EMC
หลักทรัพย์
EMC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        การปลดเครื่องหมาย                  

เรื่อง                        : การปลดเครื่องหมาย NP และขึ้นเครื่องหมาย NR
ชื่อย่อหลักทรัพย์                   
 - บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (EMC)
ปลดเครื่องหมาย                    : NP
วันที่ปลดเครื่องหมาย                  : 12 ม.ค. 2559
รอบ                        : เช้า
ขึ้นเครื่องหมาย                    : NR
วันที่ขึ้นเครื่องหมาย                  : 12 ม.ค. 2559
รอบ                        : เช้า
เหตุผล                       :
ได้รับแจ้งจากสำนักงาน ก.ล.ต. ว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ได้พิจารณางบการเงินไตรมาสที่่ 3 ปี 2558 
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 แล้ว ไม่พบว่าผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ
เนื่องจากการถูกจำกัดขอบเขตโดยผู้บริหาร หรือการจัดทำงบการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีแต่อย่างใด
______________________________________________________________________