รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
12 ม.ค. 2559 07:35:00
หัวข้อข่าว
หุ้นเพิ่มทุนของ MFC เริ่มซื้อขายวันที่ 13 มกราคม 2559
หลักทรัพย์
MFC
แหล่งข่าว
SET
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        รับหลักทรัพย์เพิ่มทุน                 

เรื่อง                        : การรับหุ้นเพิ่มทุน
ชื่อบริษัท                      : บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด(มหาชน) 
(MFC)
ทุนเดิม (บาท)                    : 120,298,525.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 120,298,525
จำนวนหุ้นเพิ่มทุน                    :
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 138,350
ทุนใหม่ (บาท)                    : 120,436,875.00
- หุ้นสามัญ (หุ้น)                   : 120,436,875
มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)               : 1.00000
จัดสรรรเพื่อ                     : การใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (MFC-W1) จำนวน 138,350 
หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญจำนวน 138,350 หุ้น
อัตรา (ใบสำคัญแสดงสิทธิ: หุ้น)             : 1 : 1
ราคาใช้สิทธิ (บาท/หุ้น)                : 18.00
วันใช้สิทธิ                      : 30 ธ.ค. 2558
วันที่เริ่มซื้อขาย                    : 13 ม.ค. 2559
______________________________________________________________________