รายละเอียดข่าว

วันที่/เวลา
11 ม.ค. 2559 18:38:00
หัวข้อข่าว
SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 มกราคม 2559
หลักทรัพย์
TRITN
แหล่งข่าว
SEC
รายละเอียดแบบเต็ม
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดรายละเอียดข่าวรูปแบบเต็ม
        สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 11 มกราคม 2559
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
1. รายงานการได้มา หุ้นของบมจ. ทีพีซี เพาเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี
ซึ่งเป็นการได้มา เมื่อวันที่ 06/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น 0.08% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น 15.04% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

2. รายงานการจำหน่าย หุ้นของบมจ. ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)(listed)
โดย นาง วรพรรณ จึงทรัพย์ไพศาล
ซึ่งเป็นการจำหน่าย เมื่อวันที่ 07/01/2559
จำนวนหลักทรัพย์ที่จำหน่ายคิดเป็น -5.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ
จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการจำหน่ายคิดเป็น 0.0% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ท่านสามารถดูรายละเอียดจากเอกสารภาพได้ที่
http://capital.sec.or.th/webapp/corp_fin/daily246.php
______________________________________________________________________